Dana 09.12.2019. godine, na 8. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske. Zakon je objavljen 23.12.2019. godine u Službenom glasniku RS broj 107/19 , a glavne izmjene se odnose na: povećanje maksimalne stope garantovanog iznosa sa dosadašnjih 50% na 70% iznosa odobrenog kredita, u izuzetnim slučajevima. ukinuto je ograničenje koje se odnosi na izdavanje garancija za trgovinsku djelatnost; otvorena je mogućnost garantovanja na obaveze iz dužničkih hartija od vrijednosti preduzetnika; dozvoljeno je izdavanje garancija za kredite koji služe za otplatu ranije odobrenih negarantovanih kredita i finansijskih obaveza preduzetnika kod iste banke ako su naknadno dogovoreni uslovi kreditiranja za njega povoljniji u odnosu na prvobitno ugovorene i pod uslovom da refinansiranje nije uzrokovano finansijskim poteškoćama preduzetnika, već isključivo njegovim tekućim potrebama; omogućeno je izdavanje garancije za obezbjeđenje dijela obaveza iz portfelja kredita, ugovorenih između preduzetnika i banke ili druge finansijske organizacije, gdje Fond može garantovati pokriće kreditnog rizika najviše do 25% izloženosti riziku na nivou portfelja.

Osnovni principi poslovanja Garantnog fonda ostaju nepromijenjeni, a navedene izmjene samo stvaraju osnovu za snažniju podršku preduzetništvu.