U administrativnom centru Vlade Republike Srpske, dana 16.05.2017. godine su održane radionice OECD-a koji trenutno radi na izradi publikacije „Konkurentnost u Jugoistočnoj Evropi: Perspektive politika 2018“. Republika Srpska je ove godine po prvi put uključena u analizu te OECD u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju od decembra 2016. godine prikuplja neophodne podatke.

Publikacija je zasnovana na ciljevima utvrđenim „Strategijom Jugoistočne Evrope 2020“ i daće pregled pokazatelja konkurentnosti u šest zemalja: Srbije, BiH (na državnom i entitetskom nivou), BJR Makedonije, Kosova*, Crne Gore i Albanije. Izrada publikacije podržana je od strane Evropske komisije i Savjeta za regionalnu saradnju (RSS) i predstavljaće važan izvor informacija u projektovanju, razvoju i implementaciji politika nadležnih institucija. Takođe, ova publikacija koristiće se i prilikom procjena Evropske komisije tokom izrade Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

OECD procjene zasnovane su na podacima i indikatorima koji su prikupljeni od nadležnih institucija (kreatora politika), privatnog sektora, predstavnika civilnog društva, kao i određenih regionalnih organizacija za 15 oblasti/dimenzija, definisanih „Strategijom Jugoistočne Evrope 2020“. Predstavnici 21. nadležne institucije Republike Srpske i OECD stručnjaci su na prvoj radionici analizirali procjene stanja konkurentnosti u Republici Srpskoj u okviru 13 oblasti (investicije, trgovina, zapošljavanje, obrazovanje, transport, energija, životna sredina, pristup finansijama, antikorupcija, turizam, kultura i sl.), dok će se OECD procjene za dvije oblasti (digitalno društvo i inovacije i istraživanje) razmatrati na posebnim radionicama 19. maja 2017. godine.

Garantni fond Republike Srpske je na održanoj radionici imao značajnu ulogu prilikom analize pristupa finansijama.