Posebna GKL za POČETNI BIZNIS

Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit

Uslovi

Namjena: nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranje
Iznos: od 10.000,00-100.000,00 KM
Rok na koji se odobrava: do 10 godina
Grejs period: do 12 mjeseci
Naknada: 1,00% za pravna lica; 0,50% za preduzetnike
Godišnja kamatna stopa (varijabilna): 4,70%
Način otplate: anuitetna otplata sa i bez grejs perioda.

Kolateral (obavezan)

  • mjenice i nalozi,
  • garancija Garantnog fonda RS do maks. 50% od iznosa odobrenog kredita. Stopa premije za rizik umanjuje se za 30% od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda RS.
% garantovanog iznosa kredita  Stopa premije za rizik GFRS 
40-50 2,10
35-39,99 2,03
30-34,99 1,96
25-29,99 1,89
20-24,99 1,82
15-19,99 1,75
do 14,99 1,68

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: