ГAРAНTНИ ПРOГРAM ПOДРШКE ПРИВРEДИ ЗA УБЛAЖAВAЊE ПOСЉEДИЦA ПAНДEMИJE БOЛEСTИ COVID-19 ИЗAЗВAНE ВИРУСOM SARS-COV-2

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Услови

 • кoрисници крeдитa: приврeдни субjeкт сa сjeдиштeм у Рeпублици Српскoj кojи ниje биo у финaнсиjским пoтeшкoћaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, aли трeнутнo имa пoтeшкoћe у пoслoвaњу, кoje су нaстaлe кao пoсљeдицa пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти COVID-19
 • нaмjeнa крeдитa: нoви крeдит зa финaнсирaњe oснoвнe дjeлaтнoсти, и тo зa ликвиднoст, oбртнa срeдствa и инвeстициoнe трoшкoвe
 • мaксимaлaн изнoс крeдитa:
  • микрoпрeдузeћa, прeдузeтници и пoљoприврeднa гaздинствa: 30.000,00 КM
  • мaлa прeдузeћa: 100.000,00 КM
  • срeдњa прeдузeћa: 250.000,00 КM
 • рoк oтплaтe крeдитa: нajдужe 4 гoдинe, укључуjући и грејс пeриoд
 • грејс пeриoд: oд 3 дo 12 мjeсeци
 • опширније о условима које је неопходно испунити за учешће у овом програму можете погледати овдје

Документи

 • Јавни позив банкама и микрокредитним организацијама можете преузети овдје
 • Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
 • Рјешење о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма можете преузети овдје
 • Питања и одговори о Гарантном Фонду – БАНКЕ – можете преузети овдје

Финансијске организације - учеснице програма

 

Извjeштajи финaнсиjских институциja прeмa Гaрaнтнoм фoнду РС

 

Документи Преузми
Kумулативни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за период pdf xlsx
Мјесечни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за мјесец pdf xlsx
Извјештај о стању неотплаћене главнице кредита из портфолија Гарантног програма за квартал pdf xlsx
Квартални извјештај о стању неотплаћене главнице кредитa из портфолија Гарантног програма за период pdf xlsx
Квартални извјештај о стању принудне наплате потраживања и регресне наплате потраживања из портфолија Гарантног програма за период pdf xlsx
Испуњеност критеријума за портфолио кредите pdf docx
Захтјев за плаћање по гаранцији (БАНКА) pdf docx
Извјештај о статусу запримљених захтјева за период xlsx

 

Најчешће постављена питања

Да ли Банка може одобрити рок дужи од 4 године, гдје би само прве 4 године биле покривене гаранцијом ГФРС, а након тога би се кредит наставио отплаћивати без гаранције ГФРС?

У кредитни портфолио није могуће укључити кредите са роком доспјећа дужим од 4 године. Тачка IX став 6. утврђује да се кредити морају укључити у цјелости у гарантовани портфељ.

Коме се клијент обраћа за учешће у Гарантном програму?

За учешће у програму клијент се обраћа финансијској институцији.

Да ли нам је тумачење исправно да за кредит могу аплицирати само клијенти који су имају доказ да су погођени вирусом COVID-19? Да ли свака Банка дефинише документацију којм се доказује погођеност или ће од стране ГФ бити прописано чиме се документује погођеност?

Банка ће самостално, у складу са сопственом политиком, дефинисати и од клијента тражити документацију која свједочи о потешкоћама у пословању узрокованим вирусом COVID-19.

Тачка X став 3. Одлуке предвиђа да и привредни субјект достави изјаву којом описује тренутни положај у контексту погоршања усљед епидемије.
Приликом подошења захтјева утврдити критеријуме попут: пада промета, прихода у одређеном проценту и сл. у поређењу са истим периодом прошле године

Да ли се класификација предузећа (микро, мало, средње) која је видљива у АПИФ бази може сматрати прихватљивим доказом за категоризацију предузећа? Свака Банка има интерно категоризације предузећа, па како би приступ био исти за све Банке, замолили би за појашњење?

Класификација предузећа се врши према Закону о малим и средњим предузећима како је наведено у пријавном обрасцу за Јавни позив.
Класификација из базе података АПИФ-а која се врши према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији се може сматрати прихватљивом за категоризацију у оквиру Гарантног програма

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Војислав Благојевић

Радана Гладовић

Саша Зубовић