GARANTNI PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uslovi

 • korisnici kredita: privredni subjekt sa sjedištem u Republici Srpskoj koji nije bio u finansijskim poteškoćama na dan 31.12.2019. godine, ali trenutno ima poteškoće u poslovanju, koje su nastale kao posljedica pandemije zarazne bolesti COVID-19
 • namjena kredita: novi kredit za finansiranje osnovne djelatnosti, i to za likvidnost, obrtna sredstva i investicione troškove
 • maksimalan iznos kredita:
  • mikropreduzeća, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva: 30.000,00 KM
  • mala preduzeća: 100.000,00 KM
  • srednja preduzeća: 250.000,00 KM
 • rok otplate kredita: najduže 4 godine, uključujući i grejs period
 • grejs period: od 3 do 12 mjeseci
 • opširnije o uslovima koje je neophodno ispuniti za učešće u ovom programu možete pogledati ovdje

Dokumenti

 • Javni poziv bankama i mikrokreditnim organizacijama možete preuzeti ovdje
 • Odluku o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije možete preuzeti ovdje
 • Rješenje o imenovanju Savjetodavnog odbora Garantnog programa možete preuzeti ovdje
 • Pitanja i odgovori o Garantnom Fondu – BANKE – možete preuzeti ovdje

Finansijske organizacije - učesnice programa

 

Izvještaji finansijskih institucija prema Garantnom fondu RS

 

Dokumenti Preuzmi
Kumulativni izvještaj o kreditima uključenim u portfolio Garantnog programa za period pdf xlsx
Mjesečni izvještaj o kreditima uključenim u portfolio Garantnog programa za mjesec pdf xlsx
Izvještaj o stanju neotplaćene glavnice kredita iz portfolija Garantnog programa za kvartal pdf xlsx
Kvartalni izvještaj o stanju neotplaćene glavnice kredita iz portfolija Garantnog programa za period pdf xlsx
Kvartalni izvještaj o stanju prinudne naplate potraživanja i regresne naplate potraživanja iz portfolija Garantnog programa za period pdf xlsx
Ispunjenost kriterijuma za portfolio kredite pdf docx
Zahtjev za plaćanje po garanciji (BANKA) pdf docx
Izvještaj o statusu zaprimljenih zahtjeva za period xlsx

 

Najčešće postavljena pitanja

Da li Banka može odobriti rok duži od 4 godine, gdje bi samo prve 4 godine bile pokrivene garancijom GFRS, a nakon toga bi se kredit nastavio otplaćivati bez garancije GFRS?

U kreditni portfolio nije moguće uključiti kredite sa rokom dospjeća dužim od 4 godine. Tačka IX stav 6. utvrđuje da se krediti moraju uključiti u cjelosti u garantovani portfelj.

Kome se klijent obraća za učešće u Garantnom programu?

Za učešće u programu klijent se obraća finansijskoj instituciji.

Da li nam je tumačenje ispravno da za kredit mogu aplicirati samo klijenti koji su imaju dokaz da su pogođeni virusom COVID-19? Da li svaka Banka definiše dokumentaciju kojm se dokazuje pogođenost ili će od strane GF biti propisano čime se dokumentuje pogođenost?

Banka će samostalno, u skladu sa sopstvenom politikom, definisati i od klijenta tražiti dokumentaciju koja svjedoči o poteškoćama u poslovanju uzrokovanim virusom COVID-19.

Tačka X stav 3. Odluke predviđa da i privredni subjekt dostavi izjavu kojom opisuje trenutni položaj u kontekstu pogoršanja usljed epidemije.
Prilikom podošenja zahtjeva utvrditi kriterijume poput: pada prometa, prihoda u određenom procentu i sl. u poređenju sa istim periodom prošle godine

Da li se klasifikacija preduzeća (mikro, malo, srednje) koja je vidljiva u APIF bazi može smatrati prihvatljivim dokazom za kategorizaciju preduzeća? Svaka Banka ima interno kategorizacije preduzeća, pa kako bi pristup bio isti za sve Banke, zamolili bi za pojašnjenje?

Klasifikacija preduzeća se vrši prema Zakonu o malim i srednjim preduzećima kako je navedeno u prijavnom obrascu za Javni poziv.
Klasifikacija iz baze podataka APIF-a koja se vrši prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji se može smatrati prihvatljivom za kategorizaciju u okviru Garantnog programa

Kontakt osobe:

Igor Todorović

Vojislav Blagojević

Radana Gladović

Saša Zubović